Studium Psychologii Sądowej

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Studium Psychologii Sądowej
  Studium Psychologii Sądowej data dodania
2017-01-14
id ogłoszenia
58181


Program Studium Psychologii Sądowej opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i został ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Plan studium obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, rodzinnych, cywilnych i karnych. Program Studium Psychologii Sądowej spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psychologów sądowych i innych ekspertów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym. Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu biegłego psychologa sądowego. Duża liczba zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, pozwala absolwentom zdobyć niezbędne kwalifikaje i umiejętności, aby po ukończeniu uzyskać wpis na listę biegłych psychologów sądowych i rozpocząć praktykę zgodnie z polskimi standardami. MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium Uczestnicy Studium Psychologii Sądowej po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia Studium Psychologii Sądowej wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy biegłych psychologów sądowych przy sądach rejonowych i okręgowych. Absolwenci Studium Psychologii Sądowej zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy w instytucjach współpracujących z sądownictwem w zakresie diagnozy i opiniowania, przesłuchiwania, uczestnictwa w trakcie rozpraw sądowych. Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ilość wolnych miejsc: 10 Terminy szkolenia: 25.02.2017, 26.02.2017, 25.03.2017, 26.03.2017, 22.04.2017, 23.04.2017, 13.05.2017, 14.05.2017, 03.06.2017, 04.06.2017 Liczba dni szkolenia: 10 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2017-02-20 Program Studium Psychologii Sądowej ZJAZD I 1. Wprowadzenie w problematykę psychologii sądowej. 2. Obszary psychologii sądowej. 3. Zachowania agresywne a przestępczość: a) definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność, b) koncepcja psychoanalityczna Z. Freuda, teoria frustracja-agresja, teorie społecznego uczenia się, c) ogólny Model Agresji (GAM) Andersona i Bushmana, d) wyznaczniki agresji, prowokacja, pobudzenie emocjonalna, normy społeczne, e) przestępczość a agresja, f) osobowościowe determinanty przestępczości i typologie przestępców - specyfika działania w grupie przestępczej. 4. Wybrane zagadnienia wiktymologii: a) typologie ofiar: skoncentrowane na cechach indywidualnych oraz na znaczeniu ofiary w genezie przestępstwa, mechanizm stawania się ofiarą, b) teoria kozła ofiarnego, c) psychologiczna charakterystyka ofiar przemocy domowej, ofiar mobbingu, ofiar przemocy seksualnej, d) zgwałcenia, e) dynamika zjawiska przemocy, f) portret psychologiczny i typologia sprawców przemocy (sprawcy zabójstw na tle emocjonalnym, sprawcy zabójstw na tle seksualnym, sprawca zorganizowany, sprawca niezorganizowany). 5. Prawne podstawy opiniowania przez psychologa biegłego sądowego w polskim prawie dowodowym: a) zasady procesu karnego i cywilnego (prawdy, bezpośredniości, koncentracji materiału dowodowego, swobodnej oceny dowodów, kontradyktoryjności, jawności, rzetelnego procesu, ufności, kontroli, domniemania niewinności oskarżonego, prawa do obrony oskarżonego), b) rola prawa dowodowego, c) dowody osobowe, rzeczowe i z dokumentu,d) biegły jako dowód osobowy, e) powołanie w charakterze biegłego. 6. Biegły w systemie polskiego prawa: a) biegli sądowi i biegli ad hoc, b) koszt dowodu z opinii biegłego:wynagrodzenie biegłego,inne elementy kosztu dowodu z opinii biegłego, c) zasady wpisu i skreślenia z listy biegłych sądowych. 7. Prawa i obowiązki biegłego: a) treść opinii, metody kontroli opinii; b) przesłanki poprawności opiniowania, materiału badawczego oraz zachowania biegłego w sądzie; c) uprawnienia i obowiązki biegłego. 8. Biegły psycholog w postępowaniu karnym i cywilnym: a) granice opiniowania psychologicznego; b) biegły w sprawach karnych i cywilnych: analiza przypadków. ZJAZD II 1. Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych: a) kliniczna diagnostyka zaburzeń psychicznych a badanie dla potrzeb sądowych, b) charakterystyka chorób i zaburzeń psychicznych wg ICD -10, c) charakterystyka chorób i zaburzeń psychicznych wg DSM - IV, d) wybrane jednostki diagnostyczne wd ICD-10, e) opiniowanie psychologiczne dla potrzeb sądu f) metody diagnozy psychologicznej, g) formy pracy diagnostycznej psychologa klinicznego w przypadkach orzecznictwa sądowego h) orzecznictwo w sprawach cywilnych, i) dylematy etyczne w pracy biegłego sądowego z zakresu psychologii. 2. Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta. a) klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych i ich obraz kliniczny, b) konsekwencje występowania zaburzeń emocjonalnych dla funkcjonowania dziecka, c) somatyzacja stanów psychicznych, d) depresja u dzieci i młodzieży, e) zaburzenia dwubiegunowe u młodzieży, f) zaburzenia karmienia, g) zaburzenia jedzenia. 3. Wybrane problemy zaburzonych rodzin. a) rodziny rozbite i zrekonstruowane, b) rozwód rodziców jako doświadczenie straty w przeżyciu dziecka - typowe reakcje c) funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym, d) zjawisko przemocy między małżonkami, e) przemoc domowa f) zjawisko przemocy wobec dzieci, g) funkcjonowanie rodziny kazirodczej. ZJAZD III 1. Diagnoza psychologiczna w pracy biegłego psychologa. a) rozmowa kliniczna: zastosowanie metody do pracy diagnostycznej w kontakcie z dzieckiem/adolescentem i jego rodziną, specyfika kontaktu z pacjentem dziecięcym i dorastającym, b) metodologia badań psychologicznych w pracy biegłego psychologa (testy osobowościowe, testy projekcyjne itd) - standardy badania metodami testowymi, c) standardy dotyczące warunków badania, d) specyfika diagnozy osób w okresie dorastania, właściwości funkcjonowania psychicznego osoby w wieku dorastania: kryzys okresu dorastania, zadania rozwojowe okresu adolescencji, e) właściwości funkcjonowania rodziny adolescenta, f) zaburzenia okresu adolescencji z perspektywy relacji z matką. g) specyfika trudności w diagnozie zaburzeń psychicznych u adolescenta, właściwości kontaktu z dorastającym. 2. Etapy pracy biegłego (od analizy akt do obrony opinii w sądzie). a) umiejętność analizy akt sprawy, b) planowanie badania, c) techniki badania, d) formułowanie opinii i wniosków, e) stawiennictwo w sądzie. ZJAZD IV 1. Zjawisko krzywdzenia dziecka. a) definicje podstawowych pojęć i teoretyczne podejścia wyjaśniające uwarunkowania b) formy krzywdzenia: przemoc fizyczna (w tym kary cielesne), maltretowanie psychiczne, molestowanie seksualne oraz zaniedbanie c) dziecko jako świadek przemocy w rodzinie d) Przeniesiony Zespół Munchausena e) Model Taksonomii Krzywdzenia Dziecka f) kontekstualne czynniki ryzyka krzywdzenia w rodzinie oraz w instytucji edukacyjno-opiekuńczej 2. Diagnoza krzywdzenia dziecka. a) wybrane metody i narzędzia diagnostyczne; b) ocena skutków bezpośrednich (obrażenia fizyczne i urazy psychiczne) c) analiza zaburzeń rozwoju i zdrowia dziecka; d) nieprawidłowości w procesie diagnozy i przygotowaniu materiału dowodowego. 3. Dziecko jako świadek. a) przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej, b) zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania, c) standardy przesłuchania dzieci i wyposażenia przyjaznych pokoi, d) fazy przesłuchania - sposoby zadawania pytań dostosowane do wieku dziecka, e) dobór technik badawczych, f) zasady formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu, g) kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw, ZJAZD V 1. Opiniowanie w sprawach nieletnich. a) podstawowe pojęcia i podstawy prawne opiniowania w sprawach nieletnich, b) przygotowanie do sporządzenia opinii na użytek sądu, opracowanie opinii, wyniki badań, diagnoza, prognoza kryminologiczna, zalecenia resocjalizacyjne (zakres ekspertyzy dotyczącej nieletnich odpowiadających przed sądem na zasadach ogólnych). 2. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych. a) podstawy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, b) ekspertyza psychologiczna w sprawach rozwodowych, c) ekspertyza psychologiczna w sprawach dotyczących zmiany zakresu (w tym ograniczenia i pozbawienia) wykonywania władzy rodzicielskiej. 3. Opiniowanie w sprawach cywilnych. a) niezdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie, b) wady oświadczenia woli, c) uchylanie się od skutków oświadczenia woli, d) unieważnianie umów cywilno-prawnych i testamentów, e) niezdolność do zawarcia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa 4. Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw. a) miejsce i zadania psychologa w procesie karnym, b) cel i zakres diagnozy psychologicznej w opiniowaniu o niepoczytalności, c) współpraca biegłych z zakresu psychologii, psychiatrii i seksuologii. Zajecia w Psychologii Sądowej prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i otwartych szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to to biegli psycholodzy i seksuolodzy sądowi, certyfikowani psycholodzy, wieloletni praktycy diagnozy psychologicznej i terapii indywidualnej, pracownicy Uczelnii Wyższych i sądownictwa. Agnieszka Juszczyk-Mirek - biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Irena Wilczyńska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw seksualnych. W swojej pracy zawodowej współpracuje z biegłymi m.in. z zakresu: psychologii, seksuologii, psychiatrii, medycyny. Specjalizuje się w sprawach o krzywdzenie dzieci, jako ofiar wykorzystania seksualnego. Pracując ceni współpracę interdyscyplinarną specjalistów wielu dziedzin nauki. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla psychologów biegłych sądowych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Łukasz Franckiewicz - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z-ca Przewodniczącego XII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla psychologów biegłych sądowych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ewa Filipiak– certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w poradniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią. Aktualnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, gdzie jest zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologicznej, w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. Cennik studium: Bez rat: 3400 PLN 2 raty: 1. 1900.00 PLN do 2017-01-25 2. 1900.00 PLN do 2017-04-09 4 raty: 1. 1050.00 PLN do 2017-01-25 2. 1050.00 PLN do 2017-02-25 3. 1050.00 PLN do 2017-03-25 4. 1050.00 PLN do 2017-04-25 Zapisy w systemie online na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub telefonicznie pod numerem 71 332 36 70

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128