Studium Mediacji

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Studium Mediacji
  Studium Mediacji data dodania
2017-01-14
id ogłoszenia
58180


Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych. Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ilość godzin Studium Mediacji obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych. Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejsce odbywania się zajęć Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń) Zjazd I 1. Wprowadzenie do mediacji. 2. Elementy psychologii konfliktu. a) definicje konfliktu, b) przyczyny/obszary konfliktów - koło konfliktu Moore’a, c) dynamika konfliktu, d) spostrzeganie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia, e) strategie w konflikcie wg Thomasa, f) Kultura rozwiązania konfliktu, g) Konflikt jako szansa. 3. Procedury i metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice. a) negocjacje, b) mediacje, c) arbitraż, d) sąd. 4. Strategie psychologiczne w rozwiązywaniu konfliktów. 5. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne a) Warunki procesu negocjacyjnego, b) Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania, c) Metody negocjacji (miękka, twarda, oparta na zasadach), d) Paradygmat „wygrana-wygrana”, e) Struktura procesu negocjacji, f) Komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie g) Techniki negocjacyjne, h) Metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi. 6. Definicja mediacji, jej cele i podstawowe zasady proceduralne. a) neutralność, b) bezstronność, c) poufność, d) dobrowolność e) akceptowalność. 7. Rola mediatora. a) Neutralność w mediacjach a samoświadomość mediatora, b) przebieg mediacji i jej zastosowanie, c) odróżnienie mediacji od innych form pomocy rodzinie(interwencja kryzysowa, terapia rodzin, poradnictwo rodzinne, praca socjalna z rodziną), d) zastosowania mediacji w obszarach problemowych dotyczących rodzin. 8. Wskazania do podjęcia mediacji. 9. Przeciwskazania do podjęcia mediacji. a) diagnoza adekwatności sporu do mediacji, b) umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą. 10. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego a) Etapy mediacji b) Prowadzenie mediacji zgodnie z zasadami i etapami: - monolog mediatora - budowanie autorytetu, ustalenia proceduralne; - wstępne wystąpienia stron – gromadzenie i porządkowanie informacji, tworzenie agendy; - analiza interesów i techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia między stronami. 11. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami mediacji. Ćwiczenia praktyczne. 12. Zawieranie kontraktu mediacyjnego. Ćwiczenia praktyczne a) mediacja końcąca się porozumieniem (ugodą) b) mediacja niekończąca się porozumieniem (ugodą). 13. Proces analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją. Ćwiczenia praktyczne a) rozpoznanie wstępne b) ocena sytuacji c) określenie sposobu reakcji d) zakończenie (rozwiązanie) konfliktu. 14. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Ćwiczenia praktyczne a) więź wewnątrzrodzinna b) postawy wychowawcze rodziców c) komuniakcja w rodzinie d) stopień kontroli rodzicielskiej e) patologia i demoralizacja. Zjazd II 1. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie mediacji. 2. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego a) emocje w mediacji, b) praca z oporem, c) manipulacje: intencja czy sytuacja, d) analiza interesów stron, e) techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia, f) strategie radzenia sobie z impasem, g) razem czy osobno: spotkania na osobności w mediacjach, h) wypracowywanie opcji, i) neutralność mediatora a dostarczanie informacji potrzebnych do skonstruowania porozumienia 3. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne. 4. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych (określanie definicji sytuacji (zakotwiczenie), pozytywne nastawienie siebie, nastawienie "w przyszłość", a nie "w przeszłość", pozytywna konotacja, przeciwdziałanie błędom w rozumieniu sytuacji, modelowanie, angażowanie, motywowanie, określenie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, określenie współzależności (BATNA), testowanie realności BATNY) 5. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne. 6. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych: a) przeformułowywanie: - emocje --- > treść; - silne emocje ---> umiarkowane emocje; - negatywne intencje ---> pozytywne intencje; - negatywne skutki ---> pozytywne skutki; b) przedefiniowywanie (negatywnej sytuacji w pozytywną - "framing"), c) "dystansowanie", d) separowanie e) odwołanie do wartości f) wytrącanie. Zjazd III 1. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji. a) nierównowaga stron; b) impas w mediacji; c) współpraca z innymi specjalistami; d) wykorzystywanie informacji od innych specjalistów; e) umiejętność konstruowania porozumienia w sprawach rodzinnych; f) testowanie realności rozwiązań; g) warunki trwałości porozumienia; h) umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji; i) umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji. 2. Omówienie i ćwiczenia praktyczne technik interwencyjnych w mediacji a) zabezpieczanie się przed kryzysem współdziałania; b) zapewnienie bezpieczeństwa; c) osłabienie obaw, niepokoju, strachu; d) WATNA; e) uwspólnianie (wydobywanie wszystkiego, co wspólne); f) zastosowanie procedur i technik z zakresu rozwiązywania problemu 3. Sporządzania porozumienia końcowego. Ćwiczenia praktyczne. 4. Elementy psychologii rodziny i jej zastosowanie w mediacji a) psychologiczne konsekwencje rozwodu dla dziecka i rodziców; b)rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej; - wzory rodzicielstwa po rozwodzie; - funkcjonowanie rodziny w separacji; c) wzory rodzicielstwa w rodzinach zrekonstruowanych; d) analiza gotowości stron do mediacji, 5. Dziecko w mediacji a) dzieci a konflikt rodzicielski; b) specyfika mediacji rodzinnych z dzieckiem; c) reakcje dzieci na rozwód i separację oraz sposoby adaptacji do nowej sytuacji; d potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny; e) ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji rodzinnych 6. Problem przemocy w rodzinie a praktyka mediacyjna (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna) a) przemoc w rodzinie – diagnoza, dynamika relacji, konsekwencje; b) postępowanie w sytuacji przemocy w rodzinie (czy mediacja zawsze wskazana – analiza alternatyw BATNA / WATNA; techniki pracy w mediacji); c) skutki przemocy u ofiary; d) skutki przemocy u sprawcy; e) skutki prawne mediacji w stosunku do sprawcy; f) prawa ofiary w procesie karnym; g) mediacja a potrzeby ofiary. Zjazd IV 1. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych a) podstawy prawne zastosowania procedur; b) zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.; c) zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości; d) prowadzenie dokumentacji; e) krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego; f) stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne; g) podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego; h) rodzina w sądzie (mediacja w postępowaniu cywilnym); i) postępowanie rozwodowe, separacyjne i przed sądem opiekuńczym (Władza rodzicielska, alimentacja , stosunki majątkowe w małżeństwie); j) etyka w pracy mediatora. 2. Warsztat zamykający. 3. Symulacje mediacyjne. 4. Sesja informacji zwrotnych. 5. Superwizja mediowanych przypadków. 6. Podsumowanie. 7. Praktyka mediacyjna – jak ją prowadzić. 8. Źródła wiedzy o mediacji. 9. Tworzenie środowiska samopomocy mediatorów rodzinnych i współpraca z SMR, warunki wpisu na listę mediatorów stałych. Zajecia w Studium Mediacji prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy, rekomendowani mediatorzy, prawnicy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych i sądownictwa. dr Maria J. Zajączkowska - mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, doktor nauk humanistycznych, magister pedagogiki (Uniwersytetu Wrocławskiego), nauczyciel mianowany, wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz w WSZ Edukacja we Wrocławiu. Certyfikat negocjatora i mediatora uzyskała w ramach Szkoły Praw i Wolności Człowieka Przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na kursach prowadzonych przez Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Conflict Resolution, Research and Resource Institute (USA) I i II stopnia, w latach 1994-95, 1996-97 w Warszawie. Od 2000 roku jest edukatorką Szkoły Umiejętności Skutecznego Działania Publicznego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie w zakresie negocjacji i mediacji. Autorka licznych publikacji i artykułów z zakresu mediacji. Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska - założyciel i prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Mediator w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wpisana również na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach dla nieletnich. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. Ukończyła podyplomowe studia Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz specjalistyczne szkolenia z mediacji rodzinnych, szkolnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych w Polskim Centrum Mediacji. Uczestniczyła w cyklu szkoleń Lider – NGO i w Szkole Trenerów Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel we Wrocławiu. Wolontariusz w Biurze Pomocy Prawnej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi również własną działalność gospodarczą. Z pasją propaguje idee mediacji jako sposób alternatywnego rozwiązywania sporów. Szczególnie bliska jest jej tematyka mediacji rodzinnych. Anna Garncarz - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Uczestnik i prelegent konferencji oraz szkoleń, w tym szkoleń międzynarodowych organizowanych przez m. in. ERA i EJTN. Ilość wolnych miejsc: 14 Terminy szkolenia: 11.02.2017, 12.02.2017, 11.03.2017, 12.03.2017, 08.04.2017, 09.04.2017, 13.05.2017, 14.05.2017 Liczba dni szkolenia: 8 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Termin zgłoszenia: 2017-02-10 Bez rat: 2600 PLN 2 raty: 1 rata- 1500.00 PLN do 2016-09-14 2 rata- 1500.00 PLN do 2016-12-10 4 raty: 1 rata- 850.00 PLN do 2016-09-14 2 rata- 850.00 PLN do 2016-10-15 3 rata- 850.00 PLN do 2016-11-12 4 rata- 850.00 PLN do 2016-12-10 Zapisy w systemie online na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl lub telefonicznie pod numerem 71 332 36 70

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128