Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej data dodania
2016-07-11
id ogłoszenia
56717


Celem Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest poszerzenie wiedzy w zakresie psychopatologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychopatologii i psychiatrii dzieci, młodzieży, osób dorosłych. W trakcie realizacji programu merytorycznego uczestnikom przedstawione zostaną podstawy teoretyczne i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, aktualny stan badań w psychoterapii CBT, oraz modele poznawcze podstawowych jednostek chorobowych wg ICD 10, techniki terapii CBT stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w zakresie: diagnozy psychologicznej, konceptualizacji przypadku, budowania kontaktu terapeutycznego, ustalanie celów, struktury sesji, planowania strategii terapeutycznych, zastosowania technik terapii poznawczej i terapii behawioralnej, prowadzenia procesu terapeutycznego w modalności terapii CBT. Program szkolenia w trakcie realizacji studium obejmuje pogłebioną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii CBT następujących zaburzeń: zaburzeń nastroju i zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lęku napadowego i lęku uogólnionego, fobii społecznej, zaburzeń stresu pourazowego PTSD, hipochondrii, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji, bulimi i kompulsywnego objadania się, zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń eksternalizacyjnych ADHD/ ODD, zaburzeń depresyjnych i lękowych, schizofrenii i uzależnień. Zajęcia prowadzone są w formie pracy warsztatowej z elementami prezentacji multimedialnej i wykładu. W trakcie szkolenia będą prezentowane i ćwiczone techniki terapeutyczne CBT, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 9 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Adresatami Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej są psycholodzy, pedagodzy, lekarze, terapeuci, oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, medycyna, pedagogika) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej z dziecmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. ZJAZD I 1. Podstawy teoretyczne i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej. Aktualny stan badań w psychoterapii CBT 2. Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej. 3. Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej. 4. Trening umiejętności: wywiad, sformułowanie przypadku, ustalanie celów, struktura sesji, planowanie strategii terapeutycznych, podstawowe techniki terapii poznawczej i terapii behawioralnej, praca domowa, informacje zwrotne, kluczowe treści poznawcze, trudności w terapii, cechy terapeuty. 5. Umiejętności konceptualizacyjne - praca warsztatowa w oparciu o studia przypadków pacjentów. 6. Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD-10, DSM V). 7. Założenia terapii poznawczo-behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. ZJAZD II 1. Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna - ciąg dalszy (ICD-10, DSM V). 2. Założenia terapii poznawczo-behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. 3. Modele poznawcze i specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych obejmujących następujące grupy: zaburzenia lękowe (fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ASD/PTSD, zaburzenia somatyzacyjne), zaburzenia nastroju (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne nawracające, terapia pacjentów z myślami samobójczymi, utrwalone zaburzenia nastroju - dystymia), zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, schizofrenia, zaburzenia osobowości, uzależnienia. 4. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych ZJAZD III 1. Techniki poznawcze i behawioralne w terapii CBT. 2. Techniki poznawcze w cbt - prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności (m.in.: identyfikacja myśli wywołujących emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych, technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja, dekatastrofizacja, analiza zysków i strat) 3. Techniki poznawcze w CBT – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności (m.in.: poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z analizą jakości argumentów, dialog sokratejski, obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja nie radzącego sobie, kwestionowanie twierdzeń o powinności, zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego). 4. Metody behawioralne: (m.in.: eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving) 5. Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii cbt - praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem (EMS). W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technic - puste krzesło, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych. 6. Protokoły terapeutyczne w terapii poznawczo–behawioralnej. ZJAZD IV 1. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych: depresja, CHAD. 2. Współczesna klasyfikacja chorób afektywnych. Kryteria różnicujące zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe. 3. Przyczyny chorób afektywnych: endogenne i egzogenne. Osobowość przedchorobowa. 4. Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. 5. Depresja (epizod depresyjny, duża depresja, depresje poronne, maski depresji). Depresje typu endogennego. Lęk w depresjach typu endogennego. Psychoterapia. Techniki terapeutyczne poznawczo-behawioralne. 6. Rozpoznawanie zespołów maniakalnych (hipomania, mania, mania z objawami psychotycznymi, zespoły mieszane). Psychoterapia. Techniki terapeutyczne poznawczo-behawioralne. 7. Zaburzenia afektywne sezonowe. 8. Zaburzenia afektywne a samobójstwa. 9. Zasady terapii zaburzeń afektywnych. Farmakoterapia. Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym. 10. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń afektywnych. Opracowywanie programu leczenia. Ćwiczenia indywidualne i grupowe - studium przypadku, protokół sesji terapeutycznych. 11. Radzenie sobie ze stresem i profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych. ZJAZD V 1. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. 2. Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej. 3. Poznawczy model paniki. 4. Konceptualizacja poznawcza przypadku - uwzględnienie zachowań zabezpieczających i unikania. Konstruowanie błędnego koła. Psychoedukacja. 5. Eksperymenty behawioralne oparte na indukcji objawów (wywoływanie hiperwentylacji, zadania z ćwiczeniami fizycznymi, ucisk w klatce piersiowej, indukowane zaburzenia wzroku, doświadczenia dysocjacyjne) 6. Reatrybucja werbalna - Poszukiwanie dowodów słuszności sądu. Dziennik napadów paniki. Edukacja i analiza kontrargumentów. Technika porównywania objawów i technika sondażu. Praca nad unikaniem. Zapobieganie nawrotom. 7. Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniem lęku napadowego. 8. Lęk społeczny i uogólniony w terapii poznawczo-behawioralnej. 9. Poznawczy model fobii społecznej. Konceptualizacja przypadku pacjenta z fobią społeczną. Psychoedukacja (rola samoświadomości i eksperymenty behawioralne). 10. Modyfikowanie przetwarzania informacji o JA. Reatrybucja werbalna. Eksperymenty behawioralne. Analiza planu terapii pacjenta z fobią społeczną. 11. Poznawczy model uogólnionego zaburzenia lękowego. Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja. Modyfikowanie metazamartwiania się i negatywnych przekonań. 12. Reatrybucja werbalna - Poszukiwanie dowodów słuszności. Podważanie ocen poznawczych dotyczących niekontrolowalności zamartwiania się. „Normalizacja” zamartwiania się. Techniki wywoływania dysonansu. Techniki oparte na wyobrażeniach. 13. Eksperymenty behawioralne - Okresy kontrolowanego zamartwiania się. Eksperymenty z utratą kontroli. Testowanie granic zamartwiania się. Zaniechanie kontrolowania myśli. Modyfikowanie pozytywnych przekonań na temat zamartwiania się. Modyfikowanie tendencyjności poznawczej. Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniem lęku uogólnionego. ZJAZD VI 1. Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego (PTSD) 2. Diagnoza ASD i PTSD. Neuroprzekaźnictwo hormonalne w PSTD. 3. Pamięć i uwaga w PTSD. 4. Predyspozycje do PTSD. 5. Modele teoretyczne behawioralne i poznawcze w terapii ASD/ PTSD. 6. Terapeutyczne porozumienie/przymierze - znaczenie kontraktu, jasne zasady, partnerska relacja, jako podstawa pracy w terapii poznawczo-behawioralnej. 7. Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja w ASD/ PTSD. 8. Techniki poznawcze i behawioralne w pracy terapeutycznej z ASD i PTSD. 9. Techniki pracy z zaburzeniem PTSD (technika bezpośredniej ekspozycji terapeutycznej, systematyczna desensytyzacja, technika zalewania, technika przewijania, technika ograniczonej traumatyzacji i inne). 10. Analiza przypadków klinicznych i praktyczne wykorzystanie narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z PTSD. 11. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. 12. Poznawcze modele zaburzenia OCD. Model Salkovskisa. Metapoznawczy model Wellsa i Matthewsa.Opracowanie konceptualizacji przypadku OCD. Wywiad konceptualizacyjny - przykład kliniczny. Psychoedukacja w OCD. 13. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń OCD. 14. Reatrybucja werbalna - definiowanie przedmiotu modyfikacji poznawczej i zdystansowana uważność. Zapis Dysfunkcjonalnych Myśli. Rozbijanie utożsamienia myśli i działania/zdarzenia. Identyfikacja wyobrażeń. 15. Reatrybucja behawioralna - Ekspozycja i powstrzymywanie reakcji - podejście behawioralne. Ekspozycja i powstrzymywanie reakcji – rekonceptualizacja poznawcza. Podważanie konkretnych przekonań. Analiza planu terapii pacjenta z OCD. ZJAZD VII 1. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. 2. Poznawczo-behawioralny model anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego jedzenia: ujęcie transdiagnostyczne. 3. Relacja terapeutyczna oparta na współpracy, motywacja do terapii a obawy przed zmianą. Kontrakt. 4. Wyrównanie stanu somatycznego. 5. Behawioralny program rehabilitacji wagi w warunkach ambulatoryjnych i w oddziale. 6. Konceptualizacja przypadku. 7. Protokoły pracy z bulimią i anoreksją – omówienie kolejnych etapów terapii oraz ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych CBT. 8. Wypełnianie z pacjentem modelu zaburzenia. 9. Tworzenie nowych, stabilnych wzorców odżywiania - praca z napadami objadania i rygorystyczną dietą. 10. Typowe zniekształcenia myślenia pacjentów z bulimią. 11. Omówienie schematów poznawczych i meta przekonań w anoreksji. Znaczenie pozytywnych myśli automatycznych w podtrzymywaniu zaburzenia, przykład filozofii pro-ana jako przykład meta – treści poznawczych.Techniki pracy ze specyficznym przetwarzaniem poznawczym – restrukturyzacja dysfunkcjonalnego myślenia. 12. Praca z uzależnianiem swojej wartości od kształtu i masy ciała. Techniki pracy z poczuciem własnej wartości i perfekcjonizmem. Radzenie sobie z problemami i trudnymi emocjami. Praca z rodziną pacjenta. Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniami odżywiania. 13. Terapia poznawczo-behawioralna w hipochondrii. 14. Poznawczy model hipochondrii. Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja, eksperymenty psychoedukacyjne. 15. Eksperymenty behawioralne w pracy z pacjentami z hipochondrią: Testowanie przewidywań pacjenta. Metoda sondażu. Procedury paradoksalne. Opracowanie planu konsultacji medycznych.Samoobserwacja. 16. Techniki reatrybucji werbalnej - Zapis myśli hipochondrycznych. Wykresy kołowe. Odwrócona piramida. Błędy w myśleniu. Odpowiadanie na myśli i modyfikacja wyobrażeń. Strategia „podwójnego modelu”. Praca nad ruminacjami i zamartwianiem się. Modyfikowanie założeń i przekonań. Analiza planu terapii pacjenta z hipochondrią. ZJAZD VIII 1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 2. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych a) ADHD, b) ODD. 3. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych: a) techniki specyficzne dopasowane do objawów, b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), c) zasady i konsekwencje, d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej, e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych, f) ćwiczenia praktyczne, g) praca nad stadium przypadku, h) superwizja przypadków. 4. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń a) moczenie nocne, b) zanieczyszczanie kałem, c) problemy ze snem. 5. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, c) terapia zaburzeń lękowych, d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów, e) ćwiczenia praktyczne, f) praca nad stadium przypadku, g) superwizja przypadków. 6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych, d) ćwiczenia praktyczne, e) praca nad stadium przypadku, f) superwizja przypadków. ZJAZD IX 1. Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii. 2. Kryteria diagnostyczne schizofrenii (ICD 10). Etiologia zaburzenia, przebieg zaburzenia. Metody leczenia: farmakoterapia, psychoterapia, psychiatria środowiskowa. 3. Modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń z grupy schizofrenii. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej. 4. Protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu schizofrenii. Psychoedukacja i rehabilitacja. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe 5. Narzędzia do oceny stanu pacjenta: Skala Wglądu Poznawczego Becka. 6. Zintegrowany model poznawczy schizofrenii (zmodyfikowany model podatność- stres): ograniczone zasoby poznawcze i trudności w testowaniu rzeczywistości, a występowanie objawów. 7. Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu objawów pozytywnych. 8. Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu objawów negatywnych i dezorganizacji myślenia. 9. Zapobieganie nawrotom: motywowanie do farmakoterapii, lista wczesnych sygnałów ostrzegawczych. 10. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień. 11. Diagnoza uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Charakterystyka substancji psychoaktywnych, objawy uzależnienia. Mechanizmy uzależnienia. 12. Poznawczy model uzależnienia. 13. Budowanie relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień. 14. Arkusz Studium Przypadku i Konceptualizacji Poznawczej. 15. Struktura sesji terapeutycznych w terapii CBT uzależnień. Wprowadzenie pacjentów w model poznawczy. Cele terapeutyczne. 16. Techniki terapeutyczne w terapii poznawczej uzależnień: Dialog sokratejski. Zadania domowe. Techniki poznawcze. Analiza zalet i wad. Identyfikacja i modyfikacja przekonań specyficznych dla uzależnienia. Technika "opadającej strzały". Reatrybucja odpowiedzialności. Dziennik myśli. Wizualizacje. Techniki behawioralne. Monitorowanie i planowanie aktywności. Eksperymenty behawioralne. Odgrywanie i odwracanie ról. Trening relaksacyjny. Stopniowanie trudności zadań. Rozwiązywanie problemów. Sport. Kontrola "wyzwalaczy". Radzenie sobie z pragnieniem i głodem. Identyfikacja przekonań specyficznych dla uzależnienia. Radzenie sobie z problemami życiowymi.
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128